Prawo cywilne

Prawo cywilne

Kancelaria Adwokacka LSW służy pomocą w  zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego. Obszar działalności kancelarii w tym zakresie to m.in. 

Prawo konsumenckie:

Czynności prawne, zawierane przez konsumenta z przedsiębiorcą regulują w Polsce odrębne przepisy. Warto przy tym wiedzieć jakie są prawa i obowiązki każdej ze stron, jak również skutki działań podejmowanych zarówno przez przedsiębiorcę, jak i osobę fizyczną, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kancelaria Adwokacka LSW służy wsparciem i reprezentuje zarówno konsumentów jak i przedsiębiorców w sprawach:

· dotyczących praw i obowiązków konsumenta i przedsiębiorcy w konkretnej sytuacji, w tym także przy umowach, zawartych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

Sprawdzimy również czy istnieje możliwość odstąpienia od takiej umowy

· o niezgodność towaru z umową
· o rękojmię czy gwarancję
· o uznanie postanowień wzorców umownych za niedozwolone
· odpowiedzialność członków za zobowiązania spółki cywilnej lub osobowej
· sprawy związane z pełnomocnictwem, w szczególności właściwym umocowaniem do działania w imieniu innych podmiotów prawa
· ochrona dóbr osobistych
· sprawy związane z wadami oświadczeń woli
· sprawy związane z nieruchomością, jej nabywaniem, własnością, przeniesieniem własności, obciążaniem, nabyciem nieruchomości przez zasiedzenie, użytkowaniem wieczystym
· analiza i sporządzanie umów deweloperskich
· dokonywanie wpisów do ksiąg wieczystych (wpisywanie, zmiana i wykreślanie praw)
· sprawy związane z prawem własności, jego naruszeniem oraz ochroną, jak również naruszeniem i ochroną posiadania
· sprawy, związane ze współwłasnością, m.in.: udziałami, zarządem rzeczą wspólną, rozporządzaniem rzeczą wspólną, współposiadaniem przez współwłaścicieli czy zniesieniem współwłasności
· sprawy związane z ograniczonymi prawami rzeczowymi: użytkowanie, służebność (w tym służebność drogi koniecznej i służebność przesyłu), zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, hipoteka
· sprawy, wiązane z zastawem rejestrowym
· przetargi i zamówienia publiczne
· prawo lokatorów
· prawo spółdzielcze