Adwokat rozwody Kraków

Adwokat rozwody Kraków

Co to jest rozwód? Kto go daje? Czy łatwo go uzyskać?

Każdy z małżonków może żądać rozwiązania małżeństwa. Został w tym celu ustanowiony w przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,  także kodeksu postępowania cywilnego specjalny tryb. Ponieważ taka decyzja jest poważna i pociąga za sobą szereg konsekwencji, nie można dowolnie i samemu „wyjść” ze związku małżeńskiego. Trzeba w tym celu wystąpić z pozwem o rozwiązanie małżeństwa i dopiero Sąd po sprawdzeniu czy są ku temu przesłanki, może rozwiązać małżeństwo.  Sprawa rozwodowa może zakończyć się bardzo szybko, ale postępowanie w tej sprawie może ciągnąć się nawet przez kilka lat. A to z tego powodu, że w wyroku rozwodowym jest wiele elementów, które Sąd musi umieścić, a które wcześniej musi zweryfikować i właściwie ustalić. Warto w tym celu sięgnąć po pomoc adwokata, zwłaszcza kiedy są dzieci, a między małżonkami istnieje duży konflikt nie tylko w sferze osobistej, ale także w kontekście sprawowania opieki nad dziećmi, czyli z kim dzieci mają zamieszkać po rozwodzie,  powierzenia władzy rodzicielskiej, czyli kto i jakie decyzje dotyczące dziecka będzie mógł podejmować, jak również alimentów, czyli kto i w jakiej wysokości będzie przyczyniał się do zaspokajania kosztów utrzymania i wychowania dzieci. Sprawa rozwodowa może zakończyć się bardzo szybko, ale postępowanie w tej sprawie może się ciągnąć nawet kilka lat. 

 


Co jest ważne, aby otrzymać rozwód, czyli jakie przesłanki bada Sąd?

Sąd rozwiązuje małżeństwo przez rozwód, jeśli między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Oczywiście wspólne zamieszkiwanie małżonków nie stanowi przeszkody do orzeczenia rozwodu. Taka sytuacja zdarza się nawet dość często; że małżonkowie podczas rozwodu, a nawet po jego orzeczeniu, dzielą wspólnie mieszkanie. Istotne jest natomiast, aby każda więź niezbędna do tego, aby uznać małżeństwo za nadal istniejące, wygasła. Sąd to bada i na tej podstawie wydaje orzeczenie. Warto pamiętać, iż wspólne spłacanie kredytu czy regulowanie innych opłat również nie jest czynnikiem, który uniemożliwia rozwód. Jest wiele małżonków, którzy pokrywają zobowiązania stosownie do swoich możliwości i jest to jedyne co ich łączy. W tym celu nawet podczas sprawy o rozwód, można domagać się świadczeń pieniężnych od drugiego małżonka, jeśli ten skutecznie odciął nas od swoich dochodów. Jest to jednak wątek, któremu zostanie poświęcony osobny wpis. 

Czy rozwód zawsze jest dopuszczalny?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje na kilka sytuacji, w których rozwód nie jest dopuszczalny. Każdorazowo więc dopuszczalność rozwodu jest weryfikowana przez Sąd. I tak, Sąd nie może orzec rozwodu, jeżeli:

– wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci

– jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego 

– jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

 

Wina w rozwodzie

Orzekając rozwód, Sąd orzeka także czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Kiedy małżonkowie podejmują wspólną decyzje o rozwodzie, który w zasadzie usankcjonuje już istniejący między nimi stan faktyczny, sprawa jest o wiele mniej skomplikowana. Przynajmniej w aspekcie winy. A to dlatego, iż na zgodne żądanie małżonków, Sąd zaniecha orzekania o winie. Jeśli małżonkowie są także skłonni do kompromisów w innych kwestiach, w szczególności związanych z dziećmi, sprawę można zamknąć w rozsądnym terminie, zaoszczędzając również sporo nerwów i pieniędzy. Warto w tym przedmiocie sięgnąć po pomoc adwokata, który nie tylko dobrze sporządzi pozew, ale też porozumienie rodzicielskie dotyczące opieki nad dziećmi i utrzymywaniem kontaktów z nimi po rozwodzie, które może okazać się kluczowe dla tego małżonka, który po rozwodzie nie będzie mieszkał z dziećmi. Adwokat może również pomóc kwestie sporne i doprowadzić do ugody.

 A gdy jednak chcemy ustalenia winy małżonka?

Sprawy małżeńskie są niezwykle delikatne. Czasami bywa tak, że jeden z małżonków albo oboje chcieliby ustalenia winy tego drugiego. Musimy jednak wówczas pamiętać o tym, aby zgromadzić odpowiednie dowody. Nie jest bowiem łatwo uzyskać winę drugiego małżonka, gdyż wina ta musi być wyłączna. Sąd nie będzie jej stopniował. Nie będzie ustalał, który małżonek jest bardziej winny i nie wskaże wówczas w orzeczeniu końcowym, iż małżonek który jest bardziej winny, jest wyłącznie odpowiedzialny za rozpad małżeństwa. Trzeba zatem dobrze przemyśleć temat. W tym wypadku pomoc adwokata może się okazać niezbędna. Adwokat podpowie jakie wnioski i jakie dowody należy złożyć, jakie mają sens, a co nie przyniesie oczekiwanego rezultatu. Doświadczenie ma tu niebagatelne znaczenie.  Nasza Kancelaria Adwokacka specjalizuje się w sprawach rodzinnych, w tym rozwodowych. Pomożemy Państwu przejść przez całą drogę postępowania w sprawie o rozwód. Realnie ocenimy także szanse na uzyskanie winy współmałżonka.  

O czym rozstrzyga  Sąd podczas postępowania w sprawie o rozwód?

W wyroku rozstrzygającym rozwód Sąd bada nie tylko to czy rozwód jest w ogóle dopuszczalny oraz zajmuje się nie tylko kwestią winy. Jeśli małżonkowie mają małoletnie dzieci, Sąd rozstrzyga:

O  władzy rodzicielskiej
O tym z kim dziecko zamieszka
O kontaktach z dzieckiem po rozwodzie
O alimentach na rzecz dziecka
O wszystkich powyższych aspektach, będzie jeszcze mowa w osobnych postach. W tym miejscu, wskazać jedynie należy, iż jeśli między małżonkami jest w tym zakresie porozumienie, Sąd je uwzględni, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Na temat pisemnego porozumienia rodzicielskiego jego elementów oraz tego co warto w nim zawrzeć, również będzie osobny wpis.  

Czy w postępowaniu o rozwód można podzielić majątek wspólny?

Co do zasady tak. Na wniosek jednego z małżonków, Sąd w wyroku orzekającym rozwód może dokonać podziału majątku wspólnego, jeśli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Co to oznacza w praktyce? W szczególności to, że podział musi być zgodny. Nie może istniej w tym zakresie między małżonkami żaden spór. Ponadto trzeba bardzo dobrze skonstruować wnioski w tym przedmiocie. Sądy bardzo niechętnie wyrzekają o majątku wspólnym podczas rozwodu, gdyż ich zdaniem zawsze powoduje to zwłokę w postępowaniu. A zatem w pierwszej kolejności trzeba skupić się na tym, aby nie było mowy o żadnej zwłoce. Pomoc adwokata może okazać się tu bardzo wskazana.

A co z nazwiskiem, które przyjęliśmy po małżonku? 

Małżonek, który zmienił swoje nazwisko może do niego wrócić w terminie 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu. 

 


Wpis sporządziła: Adwokat Liliana Strzebońska – Woźniak

 

W czym możemy Ci pomóc?

Pomożemy podjąć właściwe decyzje i zabezpieczymy Twoje interesy.